STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO

I MORZE” W ZAKRESIE:

 

Cel Ogólny 1: ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR PRZY WYKORZYSTANIU LOKALNYCH ATUTÓW

 

Przedsięwzięcie:1.1.1 Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich łańcuchów żywnościowych) oraz akcje promujące spożycie ryb pochodzących z miejscowych połowów - w ramach zakresu, o którym mowa w §4 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 115 000 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 57 500 zł

 

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii-w ramach zakresu, o którym mowa w §4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 110 000 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 55 000 zł

 

 

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR- w ramach zakresu, o którym mowa w §5 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 130 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 65 000 zł

 

Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rybackie star-upy. Podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybołówstwem lub przetwórstwem ryb – w ramach zakresu, o którym mowa w §5 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 100 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 25 000 zł

 

 

Cel Ogólny 2: UTRZYMANIE I POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR

 

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Czyste wody na obszarze objętym LSR– w ramach zakresu, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. c, d, e rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 220 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 55 000 zł

 

Przedsięwzięcie: 2.1.3 Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior– w ramach zakresu, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 110 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 55 000 zł

 

 

Cel Ogólny 3: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE LSR

 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. a rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 600.000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 200 000 zł

 

Przedsięwzięcie: 3.2.1 Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 180 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 180 000 zł

 

Przedsięwzięcie: 3.2.2 Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów, miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów – w ramach zakresu, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. b rozporządzenia o wdrażaniu LSR

Limit środków w naborze : 55 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji: 27 500 zł

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 15 stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r. do godz. 15:00

 

 1. Limit środków w ramach naboru- 1 620 000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy 00/100)

 

 1. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”, ul. Dworcowa 12 pok. 1, 78-100 Kołobrzeg, w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-15:00

 

 1. Forma wsparcia: formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% tych kosztów

 

 

 

 

Zakres tematyczny operacji: Rozporządzenie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa działania „Morze i Parsęta” rozumie się operację, która:

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

 2. jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

 1. Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 2. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

 3. Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów dla danego przedsięwzięcia.

 4. Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej,) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze SRLGD „Morze i Parsęta”.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji: karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru w ramach danego środka udostępnione są na stronie: www.morzeiparseta.pl w zakładce: OBSZARY DZIAŁANIA SRLGD, http://morzeiparseta.pl/media/ oraz w Biurze SRLGD „Morze i Parsęta”.

 

Minimalna ilość punktów umożliwiająca otrzymanie dofinansowania to 50% maksymalnej liczby punktów, jaką musi zdobyć operacja.

 

 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz

 

 

niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.

 1. Fiszka projektowa.

 2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty lub inne załączniki wydane potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju SRLGD oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji .

 

 

Informacja o miejscu udostępniania niezbędnych dokumentów o udzielenie wsparcia:

 1. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia.

 2. Formularz fiszki projektowej.

 3. Warunki udzielenia wsparcia, kryteria wyboru operacji określone w LSR.

 4. Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o udzielenie wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w Biurze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” oraz na stronach

internetowych:

 1. SR LGD „Morze i Parsęta” – http://morzeiparseta.pl/nabory-wnioskow/

 

 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: http://poryby.wzp.pl/

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, ul. Dworcowa 12, pok. 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 3545753 oraz drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.