Uwaga! Trwa okres ochrony lęgowej ptaków Informujemy, iż od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy większości gatunków ptaków. W przypadku poszczególnych gatunków ptaków okres lęgowy przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. W tym czasie nikt nie może wyciąć drzewa, na którym bytują ptaki, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno terenów chronionych, jak i prywatnych posesji.          
                                
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków chronionych obowiązuje m.in. zakaz "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania".

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie  (art. 131 pkt 14 ustawy). Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy  w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową - podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody istnieją następujące zakazy obowiązujące na obszarach Natura 2000:
- Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lubw połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym prosimy o przeprowadzanie prac w obrębie zadrzewień poza okresem lęgowym ptaków oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas ich wykonywania. Informacje uzyskać można u pracowników Urzędu Gminy Kołobrzeg:

- Bogna Żynis – inspektor ds. ochrony środowiska tel. 943530430
- Aleksandra Szczygielska – kierownik referatu GKO  tel. 943530444.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

 

×
Reklama