×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W dniu 29 października br. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028 rok,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
5) przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020r. ( sołectwo Błotnica),
6) przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020r. ( sołectwo Bogusławiec),
7) przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020r. ( sołectwo Głowaczewo),
8) przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020r. ( sołectwo Obroty ).


Przed przystąpieniem do obradowania nad uchwałami Rady Gminy Pan Jerzy Wolski poinformował zebranych na sesji, że w dniu dzisiejszym złożył rezygnację funkcji Zastępcy Wójta . Pan Jerzy Wolski piastował stanowisko przez 9 miesięcy . Podczas swojego wystąpienia podziękował pracownikom urzędu, radnym i sołtysom oraz Wójtowi Gminy za współpracę.

Następnie przystąpiono do procedowania nad uchwałami . Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektu w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, polegającą na zmniejszeniu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.460.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie” uzasadniając powód, dla którego jest wprowadzana zmiana. Projekt uchwały przyjęto 8 głosami za, 2 radnych było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.


Głównym tematem XI Sesji Rady Gminy niewątpliwie było określenie stawek podatku od nieruchomości. Po dyskusji nad proponowaną zmianą stawki podatku od nieruchomości na rok 2020, do górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów ,zgłoszono przez radnego Pana Krzysztof Chabaj wniosek formalny ,by stawki podatku od nieruchomości od obowiązujących obecnie podnieść o 5%. Ostatecznie wniosek radnego został odrzucony. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto 8 głosami za, 6 radnych było przeciwko. Radni również wprowadzili zmiany do programu współpracy gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W paragrafie 6 uchwały na obszar działania w zakresie ochrona i promocja zdrowia zwiększono kwotę z 10.000 zł na 100.000 zł . Dodano do obszaru działania – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zapis turystyki i rekreacji , jednocześnie wprowadzając nowe zadanie pod nazwą – kreowanie wizerunku nadmorskiej Gminy Kołobrzeg jako regionu atrakcyjnego turystycznie . Zmniejszono kwotę z tego obszaru z 405.000,00 zł na 315.000,00 zł.
ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama