×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kołobrzeg, którzy w związku ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych za miesiąc kwiecień 2020 roku, mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Kołobrzeg o przyznanie ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowych.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:
  • Oświadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu pomocy de minimis;
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y);
  • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 r. i następne, lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej;
  • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy może:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jednocześnie informujemy, że trwają pracę nad projektem uchwały w sprawie przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc maj i czerwiec 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama