×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Pomimo niezwykle trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej w 2019 roku, wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek wraz z radnymi oraz pracownikami udowodnił, że potrafi skutecznie i rozsądnie prowadzić nasz samorząd ku rozwojowi i stabilizacji. Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy niemal jednogłośnie zostało mu udzielone absolutorium, które poprzedziło udzielenie wotum zaufania.

Radni spotkali się dziś z wójtem on-line. Zapoznali się z Raportem o Stanie Gminy oraz sprawozdaniem finansowym, które przedstawił skarbnik gminy Aleksander Russ. Obok zestawień sprawozdawczych zwrócił on uwagę radnych i mieszkańców na wyniki rankingu regionalnej Izby Obrachunkowej w kategorii gmin wiejskich, w którym Gmina Kołobrzeg uplasowała się na drugim miejscu pod względem wyników finansowych. Oceniano relację nadwyżki finansowej do dochodów ogółem, udział dochodów własnych w dochodach, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia oraz wskaźnik bezrobocia. Jak w sprawozdaniu finansowym wykazał skarbnik – w 2019 roku dochody gminy sięgnęły kwoty niemal 76,4 mln zł, natomiast wydatki 63,7 mln zł. Nadwyżka finansowa wyniosła 12,6 mln zł. Głównym źródłem dochodów gminy były podatki lokalne i dochody majątkowe. Wśród wydatków bieżących niezmiennie największą część budżetu pochłonęła oświata, rodzina oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.


Jak podkreślił wójt Włodzimierz Popiołek – we współpracy i dążeniu do wspólnego celu nie jest najważniejsza jednomyślność, umiejętność merytorycznej dyskusji i różnienia się w konstruktywny sposób. Polemika nie mająca u podstaw troski o wspólne dobro, a jedynie populizm, nie powinna mieć w samorządzie miejsca. Działa bowiem w sposób destrukcyjny. Gratulacje w imieniu radnych wójtowi Popiołkowi złożył przewodniczący Rady Gminy Julian Nowicki, dodając iż przedłożone sprawozdania dowodzą dobrej kondycji finansowej gminy oraz słuszności obranego sposobu zarządzania.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA