×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Trzecie spotkanie w kadencji radni rozpoczęli minutą ciszy, by uczcić pamięć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. „Gdańsk dzieli się dobrem” – zacytował zmarłego prezydenta wójt Popiołek. Poprosił by pamiętać o tych słowach i wcielać w życie w każdym samorządzie i życiu codziennym.

Wójt Włodzimierz Popiołek przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, omówił etapy realizowanych aktualnie inwestycji i najbliższe plany. Wspomniał o wnioskach o dofinansowanie, które zostaną złożone na realizację inwestycji oraz wnioskach o płatność, złożonych z końcem minionego roku. O głos poprosiła również sołtys Justyna Kuduk: „… nasze kadencje, sołtysów, dobiegają końca. Pewne pomysły i przedsięwzięcia udało się zrealizować, innych nie. Mam nadzieję, że jeden z moich ostatnich wniosków do gminy – o budowę skyte-parku dla dzieci, znajdzie jednak państwa uznanie i zostanie wybudowany. Wycofanie z projektu budżetu na ten rok bardzo nas smuci. Argumenty, że jest niepotrzebny „ponieważ nie mamy mistrza świata w tej dziedzinie”, jest błędnym rozumowaniem. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się mistrzem czy lekarzem. Nim trzeba się stać. Trzeba dostrzec potencjał, dać dzieciom szansę. Jeśli tego nie zrobimy nie będą mogły się rozwijać”. Podziękowała również pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności Elżbiecie Retyk, za realizację budowy placu zabaw dla dzieci i zaangażowanie w sołeckie sprawy. Jako przewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kołobrzeg zaapelowała również do sołtysów o przeznaczenie środków finansowych pozostałych Stowarzyszeniu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy lub inną organizację lub fundację, zamiast organizacji imprezy kończącej kadencję. Jak mówiła: „Pozostawmy po sobie coś pożytecznego, ponieważ po tym zapamiętają nas mieszkańcy”.

Jeszcze przed procedowaniem projektu budżetu, wśród radnych wywiązała się burzliwa dyskusja na temat zaplanowanych na ten rok inwestycji. Priorytetów padło równie wiele jak wiele jest miejscowości i potrzeb w gminie.

Skarbnik gminy Aleksander Russ zaprezentował projekt budżetu. Wynika z niego, że dochody gminy wyniosą 61 919.988,63 zł, natomiast wydatki ukształtują się na poziomie 65 292.513,61 zł. Deficyt wyniesie zatem 3 291.513,61. Deficyt pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej wynikającej z rozliczenia obligacji wyemitowanych w 2018 roku (wynosi ona ok. 4 mln. zł.). Dochody bieżące stanowić będą 86%, a majątkowe 14%. Wydatki bieżące wyniosą ok. 52 mln. zł. (80%), natomiast majątkowe ok. 13 mln. zł. (20%). Wśród wydatków inwestycyjnych największy obszar stanowi budowa dróg (ponad 5 mln. zł.).

Przewodniczący Rady Julian Nowicki odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. RIO pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu, jak i możliwość sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku. Za przyjęciem przedstawionego budżetu głosowało 10 radnych, 5 zagłosowało przeciw.

III sesja Rady Gminy Kołobrzeg Ponadto radni zapoznali się z opinią RIO i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2019-2028. Rezultat głosowania nad WPF to 10 za i 5 przeciw. Radni stanęli również przed koniecznością wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Projekt uchwały został przyjęty 10 głosami za i 5 przeciw.

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) za pojemnik 120 litrów: 13,00 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 20,00 zł

2) za pojemnik 240 litrów: 26,00 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 39,00 zł,

3) za pojemnik 1100 litrów: 108,00 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 162,00 zł.

4) za pojemnik KP-7 (pojemnik przeznaczony tylko na odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny): 940,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 156,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; w przypadku kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 234,00 zł.

W jednym z ostatnich punktów uzupełniono również skład Komisji ds Społecznych. Jednogłośnie do prac Komisji dołączył randy Krzysztof Czechowicz.


ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama